Cursos

Oposiciones

Para obtener información de este o cualquier otro curso no dudes en contactar con nosotros a través del formulario de la derecha.
Auxiliar Administratiu Corporacions Locals

REQUISITS PER A PRESENTAR-SE A AQUESTA OPOSICIÓ

Per a ser admesos en la realització de les proves selectives, els aspirants haurien de reunir els següents requisits:

 • Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o la d’un Estat membre de la Unió Europea.
 • Tenir complerts divuit anys i no excedir de l’edat que li permeti aconseguir la jubilació.
 • Estar en possessió, o en condicions d’obtenir, el Títol de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de primer grau o equivalent.
 • No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que li impedeixin l’ocupació de les funcions i tasques a desenvolupar.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

(Aquests requisits són orientatives, l’entitat convocant pot establir els quals consideri més oportuns).


ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

Algunes de les tasques que desenvolupen els auxiliars administratius són:

 • Tasques d’atenció al públic, informant sobre qüestions relacionades amb el Negociat, Secció o Departament al que estiguin adscrits, així com sobre l’estat de tramitació dels expedients, d’acord amb les instruccions rebudes.
 • Mecanografiat de tot tipus de documents.
 • Incorporació dels documents als expedients de la Unitat Administrativa, així com el seu arxiu i registre.
 • Comprovació i realització d’operacions aritmètiques en procediments simples i repetitives.
 • Utilització de terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d’ofimàtica bàsica.
 • En general, realització d’activitats administratives elementals conformement a instruccions rebudes o normes existents.

 

EXAMEN

El procediment de selecció dels aspirants constarà dels següents exercicis.

Primer exercici:

Consistirà a contestar per escrit un test multiresposta relacionat amb el contingut del programa de l’oposició.

Segon exercici:

Consistirà a desenvolupar per escrit, en un temps determinat pel Tribunal, algun dels temes continguts en el programa de l’oposició.

Tercer exercici:

 • Prova de caràcter informàtic: Consistirà en la realització d’un supòsit pràctic de caràcter ofimàtico realitzat sobre ordinador.
 • Prova de caràcter mecanográfico: Consistirà en transcriví i copiar a màquina un text que facilitarà el tribunal, qualificant-se la velocitat desenvolupada, la neteja, exactitud i correcció de l’escrit..

(Aquest tipus d’examen son orientatius ja que cada Ajuntament o entitat convocant pot establir les proves que consideri mes oportunes.)

 

Infórmate aquí de las ventajas de formarte con nosotros

Sexo Hombre Mujer
Fecha de nacimiento
He leido y acepto términos y condiciones