Cursos

Oposiciones

Para obtener información de este o cualquier otro curso no dudes en contactar con nosotros a través del formulario de la derecha.
Operari Laboral de Corporacions Locals 2ª Opció: (Paletes, Electricistes, Lampistes, Jardiners, Peons, etc.)

REQUISITS PER A PRESENTAR-SE A AQUESTA OPOSICIÓ

1) Ser espanyol (Home o Dona) o pertànyer a la UE..

2) Tenir complerts els 18 anys.

3) Estar en possessió del Certificat d’Estudis Primaris, Graduat Escolar, o F.P.I., depenent de l’Ajuntament i de la categoria laboral.

4) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que li impedeixin l’ocupació de les corresponents funcions.

5) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’ocupació de les funcions Públiques.

6) Acreditar un grau de minusvalidesa de 33% o més sense que la mateixa impedeixi l’ocupació de les funcions per a persones discapacitades.

 

EXAMEN

Primer Exercici

Qüestionari de preguntes de resposta alternativa sobre la part general de La Constitució (o del temari específic).

Segon Exercici

Qüestionari de preguntes sobre la part Específica i en el seu cas Test Psicotècniques.

(Aquesta és una informació orientativa encara que és la que més s’utilitza; depenent de cada Ajuntament al convocar pot variar el tipus i nombre de les proves, i inclusivament realitzar una prova pràctica de l’ofici corresponent).

Infórmate aquí de las ventajas de formarte con nosotros

Sexo Hombre Mujer
Fecha de nacimiento
He leido y acepto términos y condiciones